Kom ook eens een kijkje nemen in onze winkel in Rosmalen

Definities

1. Albertus Wijnen, statutair gevestigd te Rosmalen onder KvK nr. 66926963.

2.Klant: degene met wie Albertus Wijnen een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Albertus Wijnen en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt;
- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.);
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);
- het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;het product geen los tijdschrift of losse krant is;
- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; en
- de consument niet heeft afgezien van zijn/haar herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; of
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie.

4. De consument kan zijn/haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door gebruik te maken van onderstaand formulier. Vervolgens wordt er een retour email naar de consument gestuurd met instructies en kan een verzendlabel af worden gedrukt om (een deel van) de bestelling retour te sturen.

5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na de retourmelding te retourneren aan Albertus Wijnen, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor het retourneren komen voor rekening en risico van de consument.

Terugbetaling van betaalde gelden en vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn/haar herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig (een deel van) de bestelling aan Albertus Wijnen heeft geretourneerd, dan zal Albertus Wijnen het (eventueel) door de consument betaalde bedrag, volledig of voor dat deel van de bestelling dat geretourneerd is, binnen 14 dagen na ontvangst door Albertus Wijnen aan de consument terugbetalen.

2.Alleen indien de consument de volledige bestelling tijdig heeft geretourneerd zoals genoemd onder lid 1 zal Albertus Wijnen ook de initiële verzendkosten die de consument (eventueel) betaald heeft terugbetalen samen met de terugbetaling volgend uit lid 1.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht en (een deel van) de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren voor rekening en risico van de consument. 

Zoeken